Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající a na straně druhé je kupující.

Provozovatelem internetového obchodu na webových stránkách www.optia.cz je společnost OPTIA, a.s., se sídlem Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk, IČ: 26818914, DIČ CZ26818914, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2718 (dále jen „prodávající“).

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není mezi nimi dohodnuto výslovně něco jiného.

Prodávající se zavazuje, že zboží uvedené v internetovém obchodě na webových stránkách www.optia.cz vyhovuje normám a právním předpisům platným na území České republiky, je vybaveno českým návodem k použití.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Pro účely vzájemné komunikace prodávajícího a kupujícího slouží zejména telefon a email. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

2. Objednávka zboží

Zboží v internetovém obchodě na webových stránkách www.optia.cz je běžně dodávaným zbožím. Prodávající upozorňuje, že fotografie zboží v internetovém obchodě na stránkách www.optia.cz mohou být ilustrační a dodané zboží se může od fotografie lišit. Prodávající však nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zobrazeného zboží. Dostupnost zboží bude kupujícímu vždy potvrzena na základě konkrétní objednávky.

Internetový obchod na webových stránkách www.optia.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě na webových stránkách www.optia.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu prodávajícího telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a její odeslání. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena elektronickým nebo telefonickým potvrzením objednávky prodávajícím. K tomuto potvrzení použije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky elektronicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3. Zrušení objednávky zboží

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

V případě pozdního stornování, kdy zásilka je již vyexpedována, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za účelně vynaložené náklady s realizací objednávky, zejména náklady spojené s odesláním objednávky (poštovné, dopravné, balné, apod.). Toto je kupující povinen uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů od stornování již vyexpedovaného zboží, nebo od nepřevzetí zboží od přepravce. Pokud tak kupující neučiní, je povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení se zaplacením.

4. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je ke stažení zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží, bez známek užívání nebo opotřebení či vad a nejlépe v původním obalu, je kupující povinen poslat zpět na adresu prodávajícího. Zboží nesmí být prodávajícímu zasláno dobírkou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě, že zboží, které bylo kupujícím v zákonné lhůtě vráceno prodávajícímu, vykazuje známky opotřebení, používání nebo poškození, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu přiměřenou část z původní kupní ceny. Prodávající si uspokojí své nároky z částky, která bude kupujícímu vrácena, a to jednostranným započtením. 

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od převzetí a fyzického zkontrolování vráceného zboží prodávajícím, a to poukázáním peněžních prostředků na bankovní účet uvedený kupujícím ve formuláři Odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající vrátí zpět kupujícímu cenu zboží bez nákladů na dopravu, pokud byla při dodání zboží kupujícímu účtována. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Adresa pro vrácení zboží:

OPTIA, a.s., Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

5. Cena a způsob platby

Kupní cenu lze uhradit takto:

v případě osobního odběru zboží v hotovosti, na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, bezhotovostním převodem dle vybraného způsobu kupujícího v objednacím formuláři poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě na webových stránkách www.optia.cz jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků za dopravu apod. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Kupující bude při ukončení objednávky vyzván k jejich odsouhlasení.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti u prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z částky po splatnosti v zákonné výši.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li kupujícímu zaslán.

V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, nejpozději do třiceti (30) dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití zboží.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. Její celková délka bude dána způsobem doručení, které si kupující zvolí.

O dostupnosti, případně předpokládaném termínu dostupnosti vybraného zboží je kupující informován při vyplnění parametrů dodávaného zboží v objednávkovém formuláři.

Prodávající se zavazuje zboží pokud je na skladě vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů od data potvrzení objednávky, u ostatního zboží pak do 3 pracovních dnů od termínu předpokládané dostupnosti zboží. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že nebude možné dodat přepravci za výše uvedených podmínek, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Pokud si kupující objednal vícero druhů zboží s různou dostupností je prodávající oprávněn odeslat kupujícímu ve chvíli, kdy bude dostupné všechno objednané zboží, v takovémto případě se dodací lhůta takového objednávky řídí dle druhu zboží s nejdelší lhůtou dostupnosti.

7. Dodání zboží

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám dle nabídky prodávajícího. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na účet prodávajícího. V případě dopravy zdarma, určuje způsob dopravy prodávající.

Výdejní místa – osobní vyzvednutí

Zboží je možné vyzvednout na 53 výdejních místech po celé České republice.

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Pokud vadu zjistíte po uplynutí 3 dnů od převzetí zásilky, zaniká nárok na uplatnění reklamace u dopravce.

Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo mechanicky nepoškozené.

V případě osobního odběru zboží je zboží připraveno k odběru v sídle prodávajícího nebo ve výdejních místech po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k osobnímu odběru zboží učiněné elektronicky nebo telefonicky.

8. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Kupujícím je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší či kratší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní, s drobnou vadou apod. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě reklamace zboží je kupující povinen vyplnit reklamační protokol (ke stažení zde), přesně popsat vady zboží a zaslat toto vymezení vad prodávajícímu písemně na adresu OPTIA, a.s., Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk, případně na e-mail: info@optia.cz. Podle typu vady sdělí prodávající kupujícímu, zda má zboží zaslat přímo prodávajícímu. Prodávající doporučuje zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jelikož prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím reklamovaného zboží.

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího elektronicky nebo telefonicky o způsobu vyřízení reklamace.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím zboží v rozporu s návodem k použití.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

9. Způsob vyřízení reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo se neprokáže opak.

Kupující, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky v rozmezí mezi 7 – 24 měsícem záruční doby tato práva:

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu třiceti (30) dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím. V případě, že reklamace není vyřízena do třiceti (30) dnů od jejího podání (nebylo-li dohodnuto jinak), považuje se reklamovaná vada za neodstranitelnou.

Ustanovení uvedená v předchozích odstavcích obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

POZOR: Špatný výběr kontaktních čoček a jejich parametrů není důvodem k reklamaci. Kupující musí mít kontaktní čočky odborně aplikované a při řešení reklamace kontaktních čoček si prodávající může vyžádat potvrzení o odborné aplikaci kontaktních čoček (ne starší než 1 rok).

POZOR: Produktové fotografie balení kontaktních čoček v internetovém obchodě na webu www.optia.cz jsou určené k ilustraci prodávaných produktů a nemusí vždy odpovídat aktuální podobně konkrétního výrobku. Některé produkty jsou vyráběny v různých provozovnách, které jsou však vlastněny jedním výrobcem. Na produktové fotografii může tedy být uvedeno jiné místo výroby než na produktu, který se dostane kupujícímu do rukou. Tyto drobné odchylky ilustračních fotografií od výrobků, které se dostanou ke kupujícímu, nemohou být uvedeny jako důvod k reklamaci zboží. Veškeré produkty v portfoliu prodávajícího pocházejí od originálních výrobců.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

10. Ochrana osobních údajů kupujícího

Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího jeho osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne) a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a telefonického kontaktu).

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat elektronicky nebo telefonicky.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího vymazat z databáze prodávajícího. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli e-shopu.

Informace o zpracování osobních údajů kupujícího

 1. OPTIA, a.s., se sídlem Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk, IČ: 26818914, DIČ CZ26818914, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2718 (dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje kupujících, kteří jsou fyzickými osobami („subjekty údajů“). Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@optia.cz
 2. Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a dále údaje shromážděné Správcem při plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů („smlouva“).
 3. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:
  1. plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);
  2. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady)
  3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
  4. zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
  1. k účelu podle čl. 3.1 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 3.2, 3.3 a/nebo 3.4 výše;
  2. k účelu podle čl. 3.2 výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce;
  3. k účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 3.4 výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.                                         
 6. Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby a firmy zajišťující marketingové služby pro správce. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 7. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).
 8. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě na webových stránkách www.optia.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.optia.cz nejméně 14 dní před účinností nových obchodních podmínek.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.