Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající a na straně druhé je kupující.

Provozovatelem internetového obchodu na webových stránkách www.optia.cz je společnost OPTIA, a.s., se sídlem Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk, IČ: 26818914, DIČ CZ26818914, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2718 (dále jen „prodávající“).

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není mezi nimi dohodnuto výslovně něco jiného.

Prodávající se zavazuje, že zboží uvedené v internetovém obchodě na webových stránkách www.optia.cz vyhovuje normám a právním předpisům platným na území České republiky, je vybaveno českým návodem k použití.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, tedy fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji obchodní či jinou podnikatelskou činnost nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Pro účely vzájemné komunikace prodávajícího a kupujícího slouží zejména telefon a email. Náklady kupujícího spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, a tyto náklady hradí kupující sám.

 

2. Objednávka zboží

Zboží v internetovém obchodě na webových stránkách www.optia.cz je běžně dodávaným zbožím. Prodávající upozorňuje, že fotografie zboží v internetovém obchodě na stránkách www.optia.cz mohou být ilustrační a dodané zboží se může od fotografie lišit. Prodávající však nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zobrazeného zboží. Dostupnost zboží bude kupujícímu vždy potvrzena na základě konkrétní objednávky.

Internetový obchod na webových stránkách www.optia.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě na webových stránkách www.optia.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu prodávajícího telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a její odeslání. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena elektronickým nebo telefonickým potvrzením objednávky prodávajícím. K tomuto potvrzení použije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky elektronicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

3. Zrušení objednávky zboží

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

V případě pozdního stornování, kdy zásilka je již vyexpedována, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za účelně vynaložené náklady s realizací objednávky, zejména náklady spojené s odesláním objednávky (poštovné, dopravné, balné apod.). Toto je kupující povinen uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů od stornování již vyexpedovaného zboží, nebo od nepřevzetí zboží od přepravce. Pokud tak kupující neučiní, je povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení se zaplacením.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručením potvrzení kupujícího o jeho přijetí na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

4. Cena a způsob platby

Kupní cenu lze uhradit v případě osobního odběru zboží v hotovosti, na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, bezhotovostním převodem dle vybraného způsobu kupujícího v objednacím formuláři poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě na webových stránkách www.optia.cz jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků za dopravu, balné apod. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Kupující bude při ukončení objednávky vyzván k jejich odsouhlasení.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti u prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z částky po splatnosti v zákonné výši.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li kupujícímu zaslán.

V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, nejpozději do třiceti (30) dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití zboží.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

 

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. Její celková délka bude dána způsobem doručení, které si kupující zvolí.

O dostupnosti, případně předpokládaném termínu dostupnosti vybraného zboží je kupující informován při vyplnění parametrů dodávaného zboží v objednávkovém formuláři.

Prodávající se zavazuje zboží, pokud je na skladě, vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů od data potvrzení objednávky, u ostatního zboží pak do 3 pracovních dnů od termínu předpokládané dostupnosti zboží. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že nebude možné zboží předat přepravci za výše uvedených podmínek, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Pokud si kupující objednal vícero druhů zboží s různou dostupností je prodávající oprávněn odeslat kupujícímu zásilku ve chvíli, kdy bude dostupné všechno objednané zboží, v takovémto případě se dodací lhůta takového objednávky řídí dle druhu zboží s nejdelší lhůtou dostupnosti.

 

6. Dodání zboží

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám dle nabídky prodávajícího. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na účet prodávajícího. V případě dopravy zdarma, určuje způsob dopravy prodávající.

Výdejní místa – osobní vyzvednutí

Zboží je možné vyzvednout na 53 výdejních místech po celé České republice.

Kupující je povinen prohlédnout si zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučuje se sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, a to za účelem usnadnění vyřízení případné reklamace. Pokud bude vada zjištěna po uplynutí 3 dnů ode dne převzetí zásilky, zaniká nárok na uplatnění reklamace u dopravce.

Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo mechanicky nepoškozené.

V případě osobního odběru zboží je zboží připraveno k odběru v sídle prodávajícího nebo ve výdejních místech po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k osobnímu odběru zboží učiněné elektronicky nebo telefonicky.

 

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující doručit prodávajícímu prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím ( ke stažení zde ). Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Adresa pro vrácení zboží: OPTIA, a.s., Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk

Kontaktní e-mail: info@optia.cz

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

 

8. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Na žádost kupujícího zaslanou na e-mailovou adresu prodávajícího poskytne prodávající písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu požadavků dle občanského zákoníku. 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě svého podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případech mechanického poškození zboží, používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí a mechanickými vlivy prostředí, které je prodávajícím pro užití zboží určeno, neodborného zacházení, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží, nadměrného zatěžování, vad vzniklých z užívání a vad vzniklých působením přírodních živlů nebo vyšší mocí.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu řešení reklamace má kupující. Od zvoleného způsobu řešení reklamace se již nelze bez souhlasu prodávajícího odchýlit.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

POZOR: Špatný výběr kontaktních čoček a jejich parametrů není důvodem k reklamaci. Kupující musí mít kontaktní čočky odborně aplikované a při řešení reklamace kontaktních čoček si prodávající může vyžádat potvrzení o odborné aplikaci kontaktních čoček (ne starší než 1 rok).

POZOR: Produktové fotografie balení kontaktních čoček v internetovém obchodě na webu www.optia.cz jsou určené k ilustraci prodávaných produktů a nemusí vždy odpovídat aktuální podobně konkrétního výrobku. Některé produkty jsou vyráběny v různých provozovnách, které jsou však vlastněny jedním výrobcem. Na produktové fotografii může tedy být uvedeno jiné místo výroby než na produktu, který se dostane kupujícímu do rukou. Tyto drobné odchylky ilustračních fotografií od výrobků, které se dostanou ke kupujícímu, nemohou být uvedeny jako důvod k reklamaci zboží. Veškeré produkty v portfoliu prodávajícího pocházejí od originálních výrobců.

9. Mimosoudní řešení sporů

Kupující má v případě sporu právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím některého subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů uvedeného v seznamu vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k některému z určených subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.      

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  

10. Ochrana osobních údajů kupujícího.

Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího jeho osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne) a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a telefonického kontaktu).

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat elektronicky nebo telefonicky.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího vymazat z databáze prodávajícího. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli e-shopu.

Informace o zpracování osobních údajů kupujícího

 1. OPTIA, a.s., se sídlem Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk, IČ: 26818914, DIČ CZ26818914, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2718 (dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje kupujících, kteří jsou fyzickými osobami („subjekty údajů“). Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@optia.cz
 2. Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a dále údaje shromážděné Správcem při plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů („smlouva“).
 3. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:
  1. plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);
  2. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady)
  3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
  4. zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
  1. k účelu podle čl. 3.1 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 3.2, 3.3 a/nebo 3.4 výše;
  2. k účelu podle čl. 3.2 výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce;
  3. k účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 3.4 výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.                               
 6. Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby a firmy zajišťující marketingové služby pro správce. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 7. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).
 8. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě na webových stránkách www.optia.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.optia.cz nejméně 14 dní před účinností nových obchodních podmínek.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2023.